KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW AMS SP.Z O.O. SP. K. W POZNANIU Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej :RODO), informujemy, że:   Zgodnie z art. 13 RODO: * administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-784) przy ul. Grunwaldzkiej 43 A/10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII KRS, nr KRS: 0000694068; NIP: 781-195-26-14; REGON: 368219466. * celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy, * na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO oraz Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019.1040), * na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom; * na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, stosowanie systemu kontroli dostępu); *  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: * placówki medyczne w zakresie opieki profilaktycznej – badań lekarskich pracowników (medycyna pracy); * towarzystwo ubezpieczeniowe na potrzeby obecnie zawartych umów związanych z ubezpieczeniem grupowym pracowników; * inne instytucje / organizacje, z którymi Spółka współpracuje w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z jej działalności. * Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody; * posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; * ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; * podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.